• കേരളോത്സവം
  2017
  KERALA STATE YOUTH WELFARE BOARD
  കേരള സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ,കലാ-കായിക-സാഹിത്യ
  രംഗങ്ങളിലെ, നൈപുണ്യംപരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി,
  കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ,
  സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ബൃഹത്‌ പദ്ധതി
 • Keralotsavam 2017
  ARTS, SPORTS, GAMES and CULTURAL events
 • KERALOTSAVAM
  2017
  club registration from this year
 • എന്താണ്   കേരളോത്സവം


  കേരള സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ, കലാ-കായിക-സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെ, നൈപുണ്യം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ, സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ബൃഹത്‌ പദ്ധതിയാണ്‌ `കേരളോത്സവം'. ഈ വര്‍ഷത്തെ കേരളോത്സവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പ്രാഥമികതല മത്സരങ്ങള്‍, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തലങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന കലണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ്‌ മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.

  കൂടാതെ 2017 ലെ കേരളോത്സവത്തിന്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ തലം മുതല്‍ യുവജനക്ലബ്ബുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത്‌ കൂടുതല്‍ പോയിന്റ്‌ നേടുന്ന ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക്‌ ബ്ലോക്ക്‌/മുനുസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലും ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ക്യാഷ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ നല്‍കുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഈ വര്‍ഷത്തെ കേരളോത്സവം യൂത്ത്‌ ക്ലബ്ബുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി അതിവിപുലമായ രീതിയില്‍ നടത്തുന്നതിനാണ്‌ ബോര്‍ഡ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇതിനായി, ബ്ലോക്ക്‌, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍, ജില്ല, സംസ്ഥാനം എന്നീ തലങ്ങളില്‍ കലാ-കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോയിന്റ്‌ നേടുന്ന ക്ലബ്ബിന്‌ യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌ ക്യാഷ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ നല്‍കുന്നു.

COMPETITION   ITEMS

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌തല കേരളോത്സവം - ആഗസ്റ്റ്‌ 1 മുതല്‍ 30 വരെ | മുനിസിപ്പാലിറ്റി - സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ 30 വരെ | കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ 30 വരെ | ബ്ലോക്ക്‌തലം - ഒക്‌ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ 30 വരെ | ജില്ലാ കേരളോത്സവം - നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ 20 വരെ | സംസ്ഥാനതലം ഡിസംബര്‍ 1 നും 15 നും ഇടയ്‌ക്ക്‌

Category:-National Competition Items
SLNO Item Name
1 Vaaypattu(Hindusthani)
2 Karnatic Music
3 BharathaNaatyam
4 Kuchuppudi
5 Manipuri
6 Kadhak
7 Odissie
8 Sitar
9 Flute
10 Veena
11 Tabala
12 Mrithangam
13 Harmonium Light
14 Guitar
15 Elocution(Hindi/Eng)
16 Folk song
17 Folk Dance
18 One Act Play(Hindi/English)
 
Category:-Kalarippayattu
SLNO Item Name
1 Ottachuvadu(Men)
2 Ottachuvadu(Women)
3 Koottachuvadu(Men)
4 Koottachuvadu(Women)
5 Kuruvadi(Men)
6 Kuruvadi(Women)
7 Netuvadi(Thekkan)Men
8 Netuvadi(Thekkan)Women
9 MeyyPayattu(Men)
10 MeyyPayattu(Women)
11 MuchaanPayattu(Men)
12 MuchaanPayattu(Women)
13 Kettukaari(Netuvadi-Vadakkan)Men
14 Kettukaari(Netuvadi-Vadakkan)Women
 
Category:-Agricultural Events (Upto block level only)
SLNO Item Name
1 Njaaru Nadeel
2 Thengu Kayattam
3 Kilakkal
4 Ola Medayal(Pacha Ola)
5 Njaaru Nadeel/Koythu(women)
6 Ola Medayal(Women)
Category:-Athletics
SLNO Item Name
1 100 mtr(Men)
2 200mtr(Men)
3 400mtr(Men)
4 800mtr(Men)
5 1500mtr(Men)
6 5000mtr(Men)
7 Shotput(7.25kg)Men
8 4*100 Meter Relay(Men)
9 Discus throw(2kg-Men)
10 Javelin throw(800gm-Men)
11 Long Jump(Men)
12 High Jump(Men)
13 Triple Jump(Men)
14 100mtr(Women)
15 200mtr(Women)
16 400mtr(Women)
17 800mtr(Women)
18 1500mtr(Women)
19 5000mtr(Women)
20 4*100 Meter Relay(Women)
21 Shotput(4kg-Women)
22 Discus throw(1kg-Women)
23 Long Jump(Women)
24 High Jump(Women)
25 Triple Jump(Women)
26 100 mtr(Senior-Boys)
27 200 mtr(Senior-Boys)
28 400 mtr(Senior-Boys)
29 800 mtr(Senior-Boys)
30 1500 mtr(Senior-Boys)
31 5000 mtr(Senior-Boys)
32 Shotput(7.25kg-SeniorBoys)
33 4*100 Meter Relay(Senior-Boys)
34 Long Jump(Senior-Boys)
35 High Jump(Senior-Boys)
36 Triple Jump(Senior-Boys)
37 100mtr(Senior-Girls)
38 200mtr(Senior-Girls)
39 400mtr(Senior-Girls)
40 800mtr(Senior-Girls)
41 1500mtr(Senior-Girls)
42 5000mtr(Senior-Girls)
43 4*100 Meter Relay(Senior-Girls)
44 Long Jump(Senior-Girls)
45 High Jump(Senior-Girls)
46 Triple Jump(Senior-Girls)
47 Discus throw(2 Kg- SeniorBoys)
48 Javelin throw(800gm-SeniorBoys)
49 Discus throw(1Kg- SeniorGirls)
50 Javelin throw(600g-SeniorGirls)
51 Shotput(4kg)(Senior-Girls)
52 Javelin throw(600gm-Women)
Category:-Games
SLNO Item Name
1 Volleyball(Men)
2 Shuttle Badminton(singlesM)
3 Shuttle Badminton(doublesM)
4 Football
5 Basketball(Men)
6 kabaddi(Men)
7 Vadamvali(Men)
8 Volleyball(Women)
9 Shuttle Badminton(singles-Women)
10 Shuttle Badminton(doubles-Women)
11 Basketball(Women)
12 Kabaddi(Women)
13 Vadamvali(Women)
14 Archery-Distance 30m(Men)
15 Archery-Distance 50m (Men)
16 Archery-Distance 50m(Women)
17 Archery-Distance 30m(Women)
18 Chess(Men)
19 Chess(Women)
20 Archery(30m-Team)Men
21 Archery(30m-Team)Women
22 Archery(50m-Team)Men
23 Archery(50m-Team)Women
24 Arm Wrustling(Below 65 Kg)Men
25 Arm Wrustling(75 Kg)Men
26 Arm Wrustling(85 Kg)Men
27 Arm Wrustling(Above 85 Kg)Men
28 20-20 Cricket
 
Category:-Swimming
SLNO Item Name
1 Free Style(100mtr-Men)
2 Butterfly(50mtr-Men)
3 Back Stroke(50mtr-Men)
4 Breast Stroke(50mtr-Men)
5 Individual Medley(200m-Men)
6 Free Style(200mtr-Men)
7 Breast Stroke(100mtr-Men)
8 Individual Medley(400m-Men)
9 Free Style(100M-Women)
10 Free Style(200M-Women)
11 ButterFly(50m-Women)
12 ButterFly(100m-Men)
13 ButterFly(100m-Women)
14 BackStroke(50m-Women)
15 BackStroke(100m-Men)
16 BackStroke(100m-Women)
17 Breast Strock(50mtr-Women)
18 Breast Strock(100mtr-Women)
19 Individual Medley(400m-Women)
20 Individual Medley(200m-Women)
Category:-Arts Items
SLNO Item Name
1 Lalitha Gaanam(Women)
2 Lalitha Gaanam(Men)
3 Mappilappattu
4 Nadodippattu
5 Kavitha Aalapanam
6 Quiz
7 Group Song
8 Desa Bhakthi Gaanam
9 Nadodi Nritham
10 Keralanadanam
11 Kathakali
12 Ottanthullal
13 Violin(Western)
14 Chenda
15 Essay Writing
16 Poem Writing
17 Story Writing
18 Chitra-Rachana
19 Cartoon
20 One Act Play(Malayalam)
21 MonoAct
22 Mimicri
23 Mime
24 Speech/Prasangam(Malayalam)
25 Elocution/Kadhaprasangam
26 Mohiniyattom
27 Oppana
28 Thiruvathira
29 Margam Kali
30 Group Dance
31 Kolkali
32 Vallamkali Pattu(Kuttanadan)
33 Daffmuttu
34 Vattapattu
35 Chenda Melam
36 Violin (Eastern)
37 Maddhalam
38 Vallamkali Pattu(Aranmula)
39 Mehandi
40 Flower Arrangement
41 Kaliman Silpa Nirmanam

DOWNLOADSKERALOTSAVAM   DOCUMENTS

SCORE BOARD

DISTRICT WISE

SL DISTRICT SPORTS ARTS TOTAL
1 THIRUVANANTHAPURAM 193 114 307
2 THRISSUR 144 138 282
3 KANNUR 157 115 272
4 PALAKKAD 145 88 233
5 MALAPPURAM 72 160 232
6 ERNAKULAM 88 113 201
7 KOZHIKODE 72 126 198
8 KASARGOD 37 154 191
9 ALAPPUZHA 92 50 142
10 IDUKKI 86 37 123
11 WAYANAD 43 50 93
12 KOLLAM 21 65 86
13 PATHANAMTHITTA 36 27 63
14 KOTTAYAM 30 25 55

CLUB WISE

SL CLUB NAME DISTRICT Sports Arts TOTAL
1 ATHLETIC CLUB MUNDUR PALAKKAD 51 51
2 UNIVERSAL CLUB KANNUR 33 33
3 THALAKAL CHANTHU SCHOOL OF ARCHARY WAYANAD 30 30
4 CHANGAMPUZHA KALAKAAYIKSA VEDI KASARGOD 26 26
5 TASK MAKRERI KANNUR 20 20

MESSAGES

Contact usകേരളോത്സവവുമായി   ബന്ധപ്പെട്ട   സംശയങ്ങൾക്ക് :

KSYWB

E-mail: ksywb@kerala.gov.in
Phone: 0471-2733602,
2733139, 2733777
Fax: 0471-2733402

ADDRESS

Youth Bhavan,
Near Dooradarsan Kendram, Kudappanakunnu
Thiruvananthapuram
KERALA Pin-695043
 
District Offices
Thiruvananthapuram District Youth Centre, District Panchayath Office P.O Pattom, 0471-2555740
Kollam  District Youth Centre, District Panchayath Office, P.O Thevally, 0474-2798440
Pathanamthitta  District Youth Center, Revenue Tower, 5 th Floor, Adoor, Adoor P.O, 0473-4221895
Alappuzha  District Youth Centre, ADC Office, Collectorate, 0477-2239736
Kottayam  District Youth Center, Chirathalattu Building, 2 nd Floor Kottayam. P.O 0481-2561105
Idukki District Youth Center, Pulimoottil Shopping Arcade, Moovattupuzha Road, Thodupuzha, 0486-2228936
Ernakulam  District Youth Centre, Ground floor, Civil Station Kakkanadu-30, 0484-2428071
Thrissur  District Youth Centre, District Panchayath Office, P.O Ayyanthole, 0487-2362321
Palakkad  District Youth Center District Panchayath Office 0491-2505190
Malappuram  District Youth Center, Block Development Office, DOWN Hill P.O 0483-2730120
Kozhikode  District Youth Center, Civil Station, 6 th Floor B.Block, 0495-2373371
Wayanad  District Youth Center Chackalakkal Appartment Harithagiri Road Kalpatta, 0493-6204700
Kannur  District Youth Center Thaluk Office Compound Near Subjail, 0497-2705460
Kasargod  District Youth Center, District Panchayath Office Building, Civil Station, Vidya Nagar. P.O, 0499-4256219